Voice type/Instrument: Mezzo-soprano

Year at the Studio: 2004/05

Website: http://www.kalifonia.eu/index.php/en/artists/mezzo-sopranos/30-voudouraki-eleni